Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Charakteristika školy

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Byla založena v roce 1970 v části Drahovice a dodnes zůstala větší městskou školou obklopenou přírodou. Je umístěna mimo hlavní dopravní uzly, přesto je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. V blízkosti školy lze navštívit lesy.

 

1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, příspěvková organizace, vykonává činnost základní školy a umožňuje povinnou školní docházku žákům v 1. až 9. postupném ročníku na dvou stupních. Poskytuje základní vzdělání maximálnímu počtu 650 žáků v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka na 1. stupni probíhá ve třech (výjimečně ve dvou) paralelních třídách v ročníku. Od školního roku 2018/19 otevírá škola pravidelně také jednu až dvě přípravné třídy

Výuka na 2. stupni probíhá ve třech (výjimečně ve dvou) paralelních třídách v každém ročníku.  Součástí organizace je školní jídelna s kapacitou 650 strávníků. Školní jídelna vaří podle nejnovějších trendů zdravé výživy a nabízí výběr ze dvou jídel. 

Školní družina zahrnuje 7 nebo 8 oddělení (podle potřeb školního roku) a má kapacitu 210 dětí. Areál školy tvoří čtyři stavby - tři propojené budovy 1. a 2. stupně a čtvrtá samostatná budova, kde se nachází školní jídelna a školní družina. Součástí areálu školy je školní zahrada s ekoprvky využívanými ve výuce a školní hřiště - sportovní areál Amos s umělým povrchem. Škola je nositelem titulu Ekoškola.

 

2 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga. Počet pedagogických pracovníků odpovídá potřebám školního roku – průměrně pracuje ve škole 70 učitelů/lek, vychovatelek a asitentů/tek. Pedagogický sbor je posílen rodilým mluvčím v anglickém jazyce a v ukrajinském jazyce. V posledních letech se sbor rozšířil o mladší pedagogy, absolventy pedagogických fakult. Plná kvalifikovanost sboru se pohybuje v rozmezí 80 – 85 %, přičemž mezi nekvalifikované patří všichni aktuálně studující pedagogičtí pracovníci nebo vysokoškolští absolventi doplňující si pedagogické vzdělání. Všichni pracovníci na pozicích vychovatel/ka nebo asistent/ka pedagoga jsou plně kvalifikovaní. Pedagogický sbor na 1. stupni tvoří převážně ženy, některé předměty, např. anglický jazyk, vyučují také muži – učitelé z 2. stupně. Na 2. stupni je výuka cca z 41 % zastoupena muži.

Práci ve školní družině i práci asistentů pedagoga zastupují převážně ženy. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, kde působí speciální nebo sociální pedagog/ové, výchovný/í poradce/ci, školní metodik/ci prevence a od školního roku 2023/24 externě také školní psycholožka. Škola je řízena ředitelkou, kterou zastupují zástupci ředitelky. Vedení školy pracuje s týmem školy a opírá se o širší vedení podpořené týmovými koordinátory a poradci.

 

3 Charakteristika žáků

Škola je od školního roku 2021/22 naplněna na své maximum, dochází do ní celkem 650 žáků. Kromě žáků ze spádových ulic dojíždějí také žáci z jiných čtvrtí a okolí Karlových Varů - Andělská Hora,

Horní Tašovice, Nejdek, Šemnice, Bečov, Hory, Nová Role, Toužim, Bochov, Chodov, Nové Sedlo, Údrč, Bražec, Jenišov, Ostrov, Velichov, Dalovice, Kolová, Otovice, Velký Rybník, Děpoltovice, Krásné Údolí, Sadov, Loket, Dubina, Kyselka, Stanovice, Fojtov, Merklín, Stružná.

Školní poradenské pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli podporuje v rámci primární prevence každého žáka školy formou třídnických hodin nebo preventivních programů. Intenzivnější podporu zajištuje pro žáky s individuálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Podpora žáků s individuálními vzdělávacími potřebami je zajišťována s maximálním pochopením učitelů a asistentů. Individuální podporu získávají žáci také od sociální pedagožky školy ve skupině STRONG. Od školního roku 2022/23 je škola zapojena do programu PBIS (pozitivní podpora chování žáků), který monitoruje zdravé vztahy ve škole. Školu navštěvuje přibližně 20% žáků cizinců - tento počet zahrnuje také děti postižené válkou na Ukrajině. Práci s mimořádně nadanými žáky zaštiťuje výchovný poradce s dalšími členy školního poradenského pracoviště (tým pro nadané) a zaměřuje se na následující oblasti: vyhledává talentované žáky, a to ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Podporuje kreativitu a seberealizaci nadaných žáků, pomáhá nadaným žákům při vyhledávání a zapojování se do vhodných projektů, soutěží, olympiád a pomáhá členům školního žákovského parlamentu při zapojování do vhodných projektů, spolupracuje s rodiči v oblasti podpory nadání žáka.

Absolventi školy (profil absolventů ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary) jsou žáci, kteří zvládají základní učivo dané školním vzdělávacím programem, získávají základy všeobecných znalostí, ze kterých dovedou čerpat v běžných situacích, ovládají základy dvou cizích jazyků a dovedou je využívat při komunikaci například se žáky z partnerských škol, mají osvojeny základy čtenářské, matematické, sociální a finanční gramotnosti, ovládají základy práce s informačními a komunikačními technologiemi a dovedou je bezpečně a účinně používat. Jsou schopni řešit každodenní problémy i náročnější životní situace, umí se vypořádat s dílčím neúspěchem a překonávat překážky. Jsou schopni samostatně a kriticky myslet a rozhodovat se, nenechávají se sebou manipulovat. Uvědomují si spoluzodpovědnost za společnost a svět, ve kterém žijí, a možnosti jej měnit k lepšímu. Respektují ekologii a dodržují pravidla vzájemného soužití, jsou schopni pochopit druhé, mají v úctě prostředí, ve kterém žijí, sebe i druhé. Umí rozpoznat své schopnosti a dovedou je uplatnit v běžném životě. Jsou schopni objektivně zhodnotit svůj vlastní výkon i výkon druhých lidí. Jsou pravidelně úspěšní již v prvních kolech přijímacích řízení na střední školy.

 

4 Podmínky školy (prostorové, materiální, technické)

Výuka je realizována v kmenových a v odborných učebnách (2 počítačové učebny, 1 jazyková učebna, 1 učebna a laboratoř chemie a fyziky, 1 dílna, 1 učebna hudební výchovy, 1 učebna výtvarné výchovy, 1 školní kuchyňka.) K výuce jsou využívány také 2 přírodní učebny umístěné v areálu školy. Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou (všechny kmenové učebny a odborné učebny mají interaktivní panel, interaktivní tabuli nebo projektor s ozvučovací aparaturou). Škola má k dispozici 3D brýle, 3D tiskárny, sady notebooků v učebně chemie a jazyků, chrombooky a sady robotů určených k výuce. Ve 3 sborovnách je pro učitele k dispozici veškeré vybavení pro tisk a kopírování. Škola disponuje dvěma knihovnami pro žáky (pro I. a II. stupeň), učitelskou knihovnou, relaxační místností s projekcí a  ošetřovnou. 

Součástí školy jsou 2 tělocvičny a rozlehlý multifunkční sportovní areál Amos se dvěma hřišti a prostorem pro atletiku. 

6 samostatných oddělení školní družiny využívá pro svoji činnost účelně oddělené prostory školní družiny, další 1 - 2 oddělení jsou umístěna v kmenových třídách školy. 

Školní jídelna je plně vybavena pro školní stravování, ale i projekcí, a je využívána kromě svého hlavního účelu také pro přednášky, soutěže nebo jako školící místo.

 

5 Dlouhodobé projekty

Škola má vypracovaný svůj vlastní Strategický plán rozvoje školy, zná svou misi a má své vize. Tyto může veřejnost sledovat na hlavní webové stránce v heslech pod fotografiemi. Na základě Strategického plánu tvoří své roční akční plány, které určují činnost školy na aktuální školní rok.

Od června 2022 získala škola účast v projektu ERASMUS+, ze kterého jsou financovány zahraniční vzdělávací výjezdy pro učitele i žáky a některé formy zahraniční spolupráce.

Od roku 2023 je škola součástí skupiny školy zapojených do projektu PBIS – Pozitivní podpora chování, který umožňuje korigovat chování žáků ve škole i mimo ni ve spolupráci s rodiči takovým způsobem aby se zlepšovalo klima školy a bezpečí žáků v ní,

V průběhu roku 2023 se školy zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který veřejné školy podporuje v tom, aby všichni jejich žáci se učili s chutí a nasazením a měli dobré výsledky.  Projekt je spolufiancován z The Kellner Family Foundation.

Škola je součástí týmu Ekoškol a je oprávněna nést titul Ekoškola.

Od září 2022 využívá škola také Národní plán obnovy (NPO), jehož realizace je plánována do roku 2025. Z něj čerpá podporu na další pozice pedagogických a sociálních pracovníků, kteří podporují dobré klima a kulturu školy.

Od června 2023 se škola zapojila do projektu OP JAK – Šablony I. s dobou realizace do roku 2025. Tímto projektem jsme navázali na předchozí realizaci Šablon I. – III.

Škola spolupracuje  s projektem MAP Karlovarsko IV a Sokolovsko. Zástupci školy se účastní řídícího výboru projektu, a některých pracovních skupin (např. čtenářská gramotnost, rovné příležitosti). Od MAP Karlovarsko a Sokolovsko využívá projektem financované aktivity ve formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo aktivit pro žáky (pokud jsou aktuálně nabízeny).

Škola se zapojuje do rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT. Prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje pokračuje v projektu Ovoce a mléko do škol nebo v projektu Fond evropské pomoci nejchudším rodinám – Operační program potravinové a materiální pomoci – projekt „Obědy do škol“ v Karlovarském kraji.

 

Škola je nadále zapojena do Projektu Metoda rozšířené reality ve výuce na základních školách“ (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012214), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zde spolupracujeme s dalšími čtyřmi školami v projektu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace. ZŠ JAK získala v tomto projektu možnost odborného zaškolení pedagogů pro práci a vybavení dvou sad 3D brýlí pro školu.

Škola je zapojena do Národního plánu doučování, ze kterého čerpá finanční podporu pro doučování žáků, materiální prostředky na ICT vybavení školy.

Od června 2021 se škola stala součástí skupiny eTwinning(mezinárodní spolupráce škol).

 

6 Mezinárodní spolupráce

V současné době rozvíjí škola dlouhodobý systematický záměr formulovaný ve své vizi -  mezinárodní spolupráce se dvěma zahraničními školami:

COLEGIO PÚBLICO MAGERIT Madrid, Španělsko, na podporu angličtiny a španělštiny;

PESTALOZII-GYMNASIUM Herne, Německo, na podporu němčiny.

Spolupráce zahrnuje výjezdy žáků, kolegiální návštěvy učitelů a výměnu zkušeností.

 

7 Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi

Od roku 2018 se jedním ze strategických cílů školy stala lepší spolupráce s rodiči založená na jasné komunikaci, průkazném jednání a podpoře společných cílů ve vzdělávání.  V roce 2022 proběhl úplný restart spolku Sdružení rodičů a přátel školy a byla zahájena maximální participace rodičů na životě školy. Důkazem této spolupráce je od roku 2022 výrazná podpora rodičů při materiálním vybavení školy a pomoc při organizaci společných akcí včetně projektových dní – Vánoční dílny rodičů, Den dětí a Zahradní slavnost.

Škola významně spolupracuje i s dalšími organizacemi – partnerskými základními školami v regionu (například Cheb) i mimo něj (Kunratice, Hovorčovice, Most), oblíbená je spolupráce s okolními mateřskými školami, knihovnami, Městskou policií Karlovy Vary, organizací Člověk v tísni a Locika.

 

8 Vlastní hodnocení školy

Škola pravidelně vyhodnocuje oblasti: podmínky, průběh a výsledky vzdělávání vycházející z modelu Kvalitní školy. Cílem je sledovat, vyhodnocovat a upravovat: koncepci a rámec školy, pedagogické vedení školy, kvalitu pedagogického sboru, výuku, vzdělávací výsledky a podporu žáků při vzdělávání. K tomuto účelu využíváme jednotlivá kritéria v jednotlivých cílech, která kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy (viz https://kriteria.csicr.cz/Index/Mod/60). Škola využívá k evaluaci nástroje externí i vlastní v časovém rozvržení cca 1 - 2x ve školním roce. Součástí autoevaluace jsou hospitační návštěvy.

 

 

V Karlových Varech dne 10. 8. 2023 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace
Kollárova 19
Tel:353 300 333

Mobil: 777 337 052
E-mail: vasickova@zskomenskeho-kv.cz

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko