Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Základní školy J.A. Komenského Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace

 

Číslo jednací

 

Vypracovala

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

Schválila

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

Vydáno

12.10. 2022

Nabývá účinnosti

26. 10. 2022

 

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení §7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrniciProvozní řád. Směrnice je součástí organizačních směrnic školy a je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 11.10. 2022. 

Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusíobsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu uvedená.

Školní družina a školní jídelna mají své vnitřní řády, které doplňuje opatření neuvedená v této směrnici.


Předmět vymezení:

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace, 360 09 Karlovy Vary


Základní údaje

Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary, telefon353 300 321, IČO:70933782,

ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

statutární zástupce ředitelky: Mgr. Ladislava Mihálová

zřizovatel: Magistrát města Karlovy Vary

zařízení s celodenním provozem


 1. Popis školy

Provozní doba: pondělí – pátek 7,00 – 15,30 hod., výjimečně soboty. V době mimo vyučování se provoz řídí upraveným řádem pro akci (např. řád školy v přírodě apod).


Struktura školy: I. stupeň, II. stupeň, provozní úsek, školní družina, školní jídelnaAreál školy:

 • oplocený, uzamyká se mimo provozní dobu
 • vysázené rostliny, travnaté plochy a dřeviny jsou řádně udržovány. Pokos trav je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav.

Kapacita, počet žáků:

 • Zapsaných 620 žáků a dětí[1], počet žáků ve třídách je max. 30, v přípravných třídách max. 15dětí
 • Celkový počet žáků a dětí může být max. 650
 • Věkové složení skupin: podle ročníků 1 – 9, přípravné třídy (předškolní vzdělávání)
 • Podmínky pro vyučování (velikost učeben): plošně nároky v m2 na jednoho žáka běžné učebny 1,65 m2;obvyklá velikost učeben je 55 – 60 m2
 • speciální a počítačové učebny, laboratoř 2,00 m2 na žáka
 • jazykové učebny, kreslení, hudebna 3,00 m2 na žáka
 • tělocvičny 5,00 m2 na žáka
 • Počet učeben určených pro I. stupeň je 18, pro II. stupeň je 13
 • Počet dětí ve školní družině max. 230
 • Kapacita školní jídelny je max. 650 strávníků
 • Stravování cizích strávníků je zajištěno u samostatného stolu (pouze jednotlivci po dohodě v ředitelkou školy) a odebíráním do jídlonosičů v době před výdejem strávníků v jídelně
 • Zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním – žádní, k dispozici je výtah
 • Počet dojíždějících dětí je průběžně 45, vzdálenost do 20 km


Podmínky pro tělovýchovnou činnost:

 • Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve dvou tělocvičnách, které vyhovují stavebně technickým podmínkám vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a ve sportovním areálu školy.
 • Povrch plochy pro tělovýchovu a sport odpovídá normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu ČSN EN 1177
 • Tělocvična je řádně větratelná, vybavena pružnou, snadno čistitelnou podlahou. Stěny a tělesa topení jsou zabezpečeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví žáků ani jiných osob, svítidla a okenní tabule jsou zabezpečena proti rozbití. U tělocvičny jsou zřízeny2 šatny, umývárny a záchody v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • Počet a kapacita hřišť jsou 2
 • Vybavení hřišť: tartan, písek


 1. Vybavení školy

2.1. Prostorové podmínky chodeb, šaten a jídelny, počet šaten a hygienických zařízení odpovídají požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

2.2. Teoretické vzdělávání se uskutečňuje v učebnách, odborných pracovnách[2],počítačových učebnách, jazykových učebnách o rozloze, která odpovídá hygienickým požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.

2.3. Pracoviště praktického vyučování žáků (dílny, kuchyňka), které se uskutečňuje ve škole, odpovídají požadavkům nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.

2.4. V tělocvičně jsou okna a svítidla zajištěna kryty a sítěmi proti rozbití. Otevírání ventilačních oken je zajištěno. Podlaha je parketová. K tělocvičněpatří nářaďovna, dvě šatny, dva WC oddělené pro hochy a dívky, umývárna přístupná z šatny s pěti umyvadly a sedmi sprchami. Šatny jsou vybaveny věšáky a lavicemi; počítá se 0,4 m délky lavice na 1 žáka. Po skončení tělesné výchovy mají žáci možnost očisty. Umývárna je přístupná ze šatny a má tekoucí pitnou studenou a teplou vodu;  1 sprchová růžice je pro 5 až 8 žáků. Všechny dveře ve výukových prostorách mají šířku 900 mm – 1000 mm. U tělocvičny jsou dveře 1800 x 2100 mm.

2.5. Některá tělesa ústředního topení ve školních prostorách jsou zajištěna kryty proti úrazu.

2.6. Schodištějsou pro zamezeníúrazů opatřeny zábradlím.

2.7. Podlahy učeben, ve kterých probíhá teoretické vyučování, jsou vybaveny linoleem, jsou snadno čistitelné, matné a světlé.

2.8. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem opatřeným osvědčením o hygienickénezávadnosti pro školy.

2.9. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umývadlo s výtokem pitné vody.

2.10.  V učebnách jsou podlahy opatřeny PVC, na chodbách je položena dlažba nebo PVC. 

2.11. Centrální lékárnička je umístěna v kanceláři školy, další lékárničky jsou umístěny v žákovské dílně, v kabinetu tělesné výchovy a ve školní družině. U lékárniček je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárniček. Obsah doplňuje pověřený pracovník vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků vyučujících.

2.12. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině - nejmenší plocha volného prostoru místnosti odpovídá rozměrem 2 m2 na 1 žáka. Pro účely školní družiny jsou využívány samostatné prostory nebo prostory základní školy určené pro výuku.

2.13. Při výuce pracovní výchovy mají žáci vytvořenu možnost odkládání civilního oděvu do své skříňky a mají možnost mytí rukou.

2.14. V učebnách prvního stupně jsou vytvořeny relaxační koutky s odpovídajícím vybavením umístěné mimo prostor lavic.

2.15. Počet hygienických zařízení ve škole odpovídá požadavkům státem stanovené normy.

2.16. Učebny a pracovny jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků anábytek doporučený pro žáky se zdravotním postižením.

2.17. Pracovní stoly v učebnách a pracovnách mají matný povrch.

2.18. Tabule mají matný povrch s výjimkou tabulí, na které se nepíše křídou.

2.19. Tabule jsou v učebnách a pracovnách umístěny tak, aby byl dodržen zrakový úhelmaximálně 30 stupňů od zadní hrany pracovního stolu prvního žáka před tabulí.

2.20. Na počítačových pracovištích (kanceláře vedení a provozu školy) je klávesnice při trvalé práci oddělena od obrazovky, abyumožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajemdesky stolu a spodní hranou klávesnice umožňuje opření rukou i zápěstí. Povrchklávesnice je matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly natlačítkách jsou dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. Rozměry desky stolu jsouzvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšíhozařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení je matná, aby na nich nevznikalyreflexy.

2.21. Ve škole jsou vytvořeny relaxační prostory vybavené stolním tenisemanápojovými automaty.

2.22 Ve vestibulu je rovněž pro žáky umístěna obrazovka, kde po dohodě nebo v době projektové výuky probíhá vysílání. Jinak jsou obrazovky vypnuté.

 1. Organizace vyučování a provozu

3.1       Organizace vyučovánídle školním řádu školy:

-Budova školy je pro žáky, zákonné zástupce a veřejnost přístupná od 7,00 do 15,30 hlavním vchodem, pro zaměstnance je pobyt ve škole doporučen max. do 18,00. Pro třídní schůzky, dny otevřených dveří nebo jiné akce je přístupnost upravena podle programu akce.

-Vchody školní budovy (horní, dolní a boční) se pro žáky otevírají v 7.40. Žáky I. stupně, kteří navštěvují ranní školní družinu, přivedou do vestibulu školy vychovatelky. Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinou, vstupují do školy pouze s příslušným vyučujícím.

-Žáci si po vstupu do školy odloží ve skřínkách oděv i obuv a přezují se do hygienicky a bezpečnostně nezávadné obuvi (obuv nesmí mít černou podrážku, která zanechává na podlahové krytině černé čáry, nepřípustná je sportovní obuv). Skříňky si žáci uzamykají. V šatních skříňkách si žáci odkládají také florbalové hokejky, apod. Někteří žáci I. stupně využívají společné botníky a šatní skřínky, nad kterými dohled zajišťují třídní učitelky.

-Během vyučování je budova školy uzamčena. Vstup návštěv (zákonných zástupců a veřejnosti) do školy před výukou i v době výuky probíhá ohlášením na vrátnici nebo v sekretariátu školy. Účel návštěvy zapíší příchozí po vstupu do budovy do knihy návštěv, která je na vrátnici nebo v sekretariátu. Návštěvy obdrží vizitku s označením NÁVŠTĚVA, kterou si umístí na viditelném místě na oděvu.

-Při pozdním příchodu na vyučování, případně návratu od lékaře apod., využívají děti, žáci i zákonní zástupci vrátnici u horního vchodu nebo audiozvonek u horního nebo dolního vchodu do školy. Na zvonek reaguje sekretariát školy.

-Opraváři, údržba a zásobování vstupují do budovy za osobní účasti školníka, vedoucí jídelny nebo technického pracovníka školy.

-Provoz školy probíhá v pracovní dny od 7,30 do 16,30, provoz školní jídelny od 6,00 do 14,15; provoz

školní družiny od 6,30 do 16,30.

-Kontaktním místem pro komunikaci se školou je sekretariát školy s provozem v době školního roku od 7,00 – 15,30; v době prázdnin nebo ředitelského volna od 8,00 – 12,00 nebo dle aktuálního oznámení na úřední desce školy.

-Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím osobám, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, zapsat je do knihy návštěv a zajistit, aby se nepohybovaly nekontrolovatelně po budově.

-Vyučování začíná v 8,00 (nultá hodina v 7,05), odpolední vyučování začíná v 14,05. Vyučování probíhá podle rozvrhu. Vyučování končí nejpozději v 15,40.

-Vyučovací  hodina  trvá  45  minut.  V odůvodněných  případech lze  vyučovací  hodiny dělit, spojovat  a organizovat jinou formou. Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Odlišná doba ukončení vyučování je oznámena zákonným zástupcům.

-Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové s výjimkou velké přestávky (9,40 – 10,00), která trvá 20 minut. Poslední minuta každé přestávky je signalizovaná zvoněním a je určena pro přesuny žáků do učeben a pro přípravu žáků na vyučování ve třídě na svém místě. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 35 minut. Přestávka při odpoledním vyučování trvá 5 minut. V případě, kdy mají žáci v rozvrhu poslední dvě stejné hodiny (např. výtvarná výchova nebo pracovní činnosti), mohou být tyto hodiny spojeny bez přestávky a vyučování je tak ukončeno dříve o délku vynechané přestávky. Rodiče o uvedené skutečnosti budou informováni prostřednictvím e-mailu nebo Omluvného listu.

-Po schodišti se chodí vpravo. Žáci se z bezpečnostních důvodů neopírají o zábradlí schodiště.

-O přestávkách se děti a žáci mohou přesunovat po schodišti mezi patry z důvody změny učebny, z důvodu návštěvy WC nebo jídelního automatu (zde podle rozpisu). O velké přestávce se žáci stěhují do určené učebny až po prvním zvonění, které 5 minut před zahájením ohlašuje přípravu na další vyučovací hodinu. V době malých přestávek se zdržují v patře, kde bude probíhat následující hodina.

-O přestávkách mohou žáci hrát stolní tenis ve vestibulu školy podle organizačních pokynů vedení školy.

-Do odborných pracoven a tělocvičen jsou žáci vpouštěni pouze v přítomnosti vyučujícího, řídí se řády jednotlivých učeben. Na hodiny tělesné výchovy čekají žáci v chodbě před vchodem do pavilonu tělocvičen, do šaten a následně do tělocvičny jdou s vyučujícím tělesné výchovy. Stejně tak po ukončení tělesné výchovy.

-Počítačové učebny jsou vybaveny návštěvními sešity, kam žáci zapisují stav počítačů ve třídě při příchodu.

-Počet hodin v jednom sledu je pro 1. - 5. ročník nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování   a v odpoledním vyučování nejvýše 2 vyučovací hodiny. Počet hodin v jednom sledu je pro 6. - 9. ročník nejvýše 6 vyučovacích hodin dopoledne a v odpoledním vyučování nejvýše 2 vyučovací hodiny. Dohled nad žáky během přestávek vykonávají pedagogičtí pracovníci nebo pověření zaměstnanci dle rozvrhu dozorů, který je zveřejněn ve sborovnách školy a vyvěšen v jednotlivých částech budovy.

-Žákům je během dopoledního a odpoledního vyučování povolen pobyt v areálu školy nebo v učebně

v přízemí dle pokynů asistentek pedagoga, které vykonávají dohled – žáci dbají jejich pokynů.

-V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují dohled.

-Žáci II. stupně odcházejí z budovy školy po vyučování dolním vchodem. Po odpoledním vyučování otvírá žákům vchod vyučující.

-Zákonní zástupci žáků, návštěvy a kontroly vstupují do budovy školy hlavním vchodem.

-Škola je zásobována pitnou vodou, která je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Žáci ji mohou pít nabráním do svých pitných nádob v době přestávek nebo se souhlasem učitele.

-Ve škole jsou instalovány nápojové automaty pro chlazené nápoje, které žáci mohou využívat podle

rozpisu umístěného vedle automatů.

-V době oběda zajišťuje pitný režim školní jídelna v prostorách školní jídelny.

-Žáci nahlásí vstup cizí osoby nebo její přítomnost v kanceláři školy, popř. kterémukoliv zaměstnanci.

-Pokud se vyučující nedostaví do pěti minut po začátku vyučovací hodiny do třídy, zástupce třídy ohlásí jeho nepřítomnost v sekretariátu školy.

-Žáci plní povinnosti třídní služby podle rozpisu třídního učitele. Služba vykonává především tyto činnosti:

*dbá na pořádek v učebně o přestávkách i během vyučování,

*dbá na čistotu tabule před zahájením vyučovací hodiny a na dostatek kříd, hlásí v kanceláři školy *případnou nepřítomnost vyučujícího v hodině,

*na začátku každé hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky, přináší a odnáší pomůcky vyučujícím,

*neprodleně ohlašuje vyučujícímu hrubé porušení školního řádu a zjištěné závady na zařízení v učebně.


Časové rozvržení vyučovacích hodin

 1. vyučovací hodina: od 7,05 do 7,50 hod.
 2. vyučovací hodina: od 8,00 do 8,45 hod.
 3. vyučovací hodina: od 8,55 do 9,40 hod.
 4. vyučovací hodina: od 10,00 do 10,45 hod.
 5. vyučovací hodina: od 10,55 do 11,40 hod.
 6. vyučovací hodina: od 11,50 do 12,35 hod.
 7. vyučovací hodina: od 12,45 do 13,30 hod.
 8. vyučovací hodina: od 14,05 do 14,50 hod.
 9. vyučovací hodina: od 14,55 do 15,40 hod.


Rozpis přestávek

od 7,50 do 8,00 hod.

od 8,45 do 8,55 hod.

od 9,40 do 10,00 hod.

od 10,45 do 10,55 hod.

od 11,40 do 11,50 hod.

od 12,35 do 12,45 hod.

od 13,30 do 14,05 hod. (polední přestávka)

od 14,50 do 14,55 hod.


 • Další informace o provozu školy:

-Budovu školy odkóduje školník v 6,00. Dveře ŠD a ŠJ odemyká vedoucí školní jídelny nebo jí pověřený pracovník v 6,00. Školník otevírá dva hlavní vchody pro žáky v 7.40. Školník současně zajišťuje odpojení/připojení školy od pultu centrální ochrany na Městské policii v Karlových Varech.

- Provoz školní jídelny(ŠJ)začíná v 6 hodin, provoz školní družiny(ŠD) v 6,30.

- Žáci jsou do budovy školní družiny vpouštěni vychovatelkou od 6,30 po zazvonění nabezpečnostním zvonku. Vcházejí hlavní vchodem školní jídelny.

- Provozškolní družiny se řídí vlastním vnitřním řádem školní družiny.

- Provoz školní jídelny se řídí se vlastním vnitřním řádem školní jídelny.


 • Další činnosti ovlivňující činnost školy

-Škola organizuje dle zájmu dětí žáků I. stupně v rámci činnosti školní družiny zájmové kroužky.

- V rámci výuky i mimo niškola zajišťuje inkluzi žáků dle doporučení PPP – realizují pracovníci školy a školního poradenského pracoviště v místnostech k tomu určených nebo v učebnách školy dle samostatného rozvrhu.

- Činnost zaměstnanců je řízena Organizačním řádem školy, Školním řádem, Pracovním řádem, Provozním řádem, Vnitřním platovým předpisem, Plánem DVPP, Plánem dovolených a dalšími směrnicemi a plány vydanými ředitelkou školy a právními předpisy s tím souvisejícími.

- Bezpečnost osobních údajů je kontrolována GDPR pověřencem. Bezpečnost práce a požární předpisy je kontrolována bezpečnostním technikem. Počítačová síť je obsluhována pověřeným pracovníkem školy.


 1. Stravování

4.1 Školní stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je součástí školy.


 1. Pitný režim, pitná voda

5.1 Pitný režim žáci dodržují po celou dobu vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků.

5.2 Škola je zásobována pitnou vodou, nápoje možné zakoupit v nápojových automatech.Ve škole jsou instalovány nápojové automaty pro chlazené nápoje s nápoji bez kofeinu.

5.3 Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu. Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu v objemu, který odpovídá požadavkůmvyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění.

5.4. Ve všech výukových prostorách je umístěno aspoň jedno umyvadlo s výtokem pitné vody, všude je studená a dle povahy učebny i teplá voda.

5.5 V době oběda zajišťuje pitný režim školní jídelna v prostorách školní jídelny.


 1. Pohybová výchova a relaxace

6.1 Zařazování hodin tělesné výchovy, počet hodin v jednotlivých ročnících se řídí školním vzdělávacím programem, kde je uveden přesný rozpis.

6.2 Výchova k pohybu - třídní učitelé informují rodiče o významu dodržování pohybového režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa, ….) Mimořádnou pozornost věnují třídní učitelé a učitelé tělesné výchovy posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti, činnost ŠD směřují vychovatelky na školní hřiště nebo do přírody, pokud to počasí dovolí. V průběhu vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační cvičení formou tělovýchovných chvilek nebo dechových cvičení. Ve spolupráci s rodiči směřují učitelé děti k výběru mimoškolní činnosti s tělovýchovným zaměřením.

6.3 Výuka plavání je ve 4. ročníku povinná.

6.4 Využití přestávek k neřízené pohybové aktivitě – stolní tenis ve vestibulu školy.

 • Zařazení prvků otužování – v předmětu tělesná výchova
 • Po dohodě se zástupci ředitele využívají žáci za doprovodu vyučujícího relaxační místnost.


7.Režim práce s počítačem

7.1 S počítačem se učí žáci pracovat od 4. ročníku.

7.2 Využívají jej v rámci vyučovací hodiny práces počítačem. K dispozici mají notebooky (v počítačové nebo odborné učebně), chrombooky a tablety. Pod dozorem vyučujícíhopracují i s notebookem, chrombookemnebo tabletem ve všech vyučovacích hodinách.

 1. Další požadavky na bezpečnost

8.1 Žáci i zaměstnanci jsou podporováni ke zdravému životnímu stylu a znají níže uvedené informace:

1.aktivity: výuka, vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí,participace na projektech regionálních a celostátních,

2.evidence a registrace úrazů – Kniha úrazů v sekretariátu + INSPIS

4.lékárnička první pomoci v sekretariátu, ve školní jídelně  a družině, seznam telefon. čísel v sekretariátu, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření sdělí sekretariát nebo bezpečnostní technik; při úrazech a náhlých onemocnění – v sekretariátu školy, proškolení BOZP zaměstnanců

 1. seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich

používání -  proškolí pověřený pedagog nebo bezpečnostní technik


 1. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu[3]

9.1 Teplota vzduchu:

Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti mají min teplotu vytápění 20 °C, max. teploty vzduchu 28° C. Při vyšších teplotách musí být zajištěna možnost větrání a regulace proti pronikání slunečního záření oknymístnosti.Tělocvičny, jídelna, haly a další místnosti pro krátkodobou činnost mají min. teplotu17°C, max. teploty vzduchu 28° C.Šatny mají min. teplotu 18°C.

Sprchy min. teplota 21° C, záchody min teplota 17° C, chodby min. teplota 17° C.

Zastavení provozu školy: provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání se zastaví v případě, že tři dny po sobě jdoucí klesne minimální teplota vzduchu v těchto prostorech pod hodnotu uvedenou v příloze č. 3 k vyhlášce č. 306/2022.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu jevyšší než 30 stupňů Celsia a kdy je maximální teplota vyšší než 31 stupňů Celsia, musíbýt přerušeno vyučování, nebo musí být zajištěny takové podmínky, aby vzdělávánížáků mohlo probíhat (např. pobyt mimo budovu školy).

Orientační kontrola teploty vzduchu je zabezpečována pomocí teploměrů,které nejsou umisťovány na obvodové stěny místností, tj. na stěny s okny a stěnyvystavené přímému dopadu slunečního záření. Kontrolu provádí školník mobilním teploměrem. Relativní vlhkost vzduchu je celoročně v rozmezí 30 - 65 %.Rychlost proudění vzduchu je celoročně v rozmezí 0,1 - 0,2 m/s.

.


9.2 Větrání:

9.2.1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově škole jsou přímo větratelné.Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu, ovládání ventilačních otvorů jedosažitelné z podlahy.

9.2.2. Ve školní jídelně je zajištěna výměna vzduchu zajištěna přímým větráním avzduchotechnikou.

9.2.3. Intenzita větrání ve všech prostorách školy odpovídá požadavkům vyhlášky č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.4 Ovladatelnost ventilačních otvorů - prostory zařízení pro výchovu a vzdělávání určenék trvalé činnosti jsou přirozeně větratelné.

9.2.5 Režim větrání  -o přestávkách, dle potřeby v době výuky, za nepříznivých meteorologických podmínek dle pokynů vyučujících nebo personálu školy.


9.3 Osvětlení

9.3.1 Denní osvětlení:V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnosttak, že celková doba má trvalý charakter,je být zajištěno vyhovující denníosvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.

9.3.2 Směr osvětlení: vyžaduje se převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientacipracovních míst převažující směr osvětlení shora.Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřenavytahovacími roletami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvlášť tabule.

9.3.3 Koeficient denní osvětlenosti v % (0,5 – 2,0 podle charakteru činnosti). Orientační ukazatel denního osvětlení: výpočtem poměr plochy podlahy k ploše zasklení oken.

9.3.4 V učebnách, v tělocvičně a v jídelně je použito nové zářivkové osvětlení. Umělé osvětlení lzepoužít jako doplňující pro denní světlo (samoregulace).

9.35.Svítidla jsou vhodně rozmístěna tak a mají takové rozložení jasů a úhlyclonění, aby se nezrcadlila na zobrazovací jednotce a nedocházelo ke ztíženízrakového úkolu.

9.3.6 Obrazovky - v prostorách s obrazovkami jsou zajištěny podmínky zrakové pohody avyloučeno oslnění – zajištěno roletami.  Vzdálenost očí od obrazovky by měla být minimálně 50 cm od horního okraje obrazovky vevýši očí; optimální vzdálenost je 60 cm. Úroveň osvětlení pro jiné zrakové úkoly než pozorování obrazovek  -nesmí být tak velká,aby snižovala kontrast na obrazovkách; v běžných případech je vyhovujícíosvětlenost 200 - 300 lx


9.4 Hluk

9.4.1. Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity.

9.4.2. Hlučné práce (opravy atd.) jsou prováděny zásadně v době mimo výuku.

9.4.3. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí nepřekračuje hygienické limity (doloženoměřením krajské hygienické stanice).


 1. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim = ÚKLID

10.1. Úklid je prováděn v rozsahu odpovídajícím Vyhlášce č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Součástí úklidu a je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smysluzákona č. 258/2000Sb., v platném znění, jako prevence vzniku infekčních onemocněnía výskytu škodlivých živočichů.

10.3 Způsob a četnost úklidu a čištění:

Denní úklid:

 1. a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů,klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 2. b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel,záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováníumýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel,dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování,v případě potřeby ihnedPravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěnímvzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

10.4. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů ve škole je proveden speciálníochranný zásah odbornou firmou.Způsob a četnost desinsekce a deratizaceprofylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných pokonzultaci s odbornými pracovníky DDD.

10.5 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace je zajištěna tak, že pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci,nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť azneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. Odpad (zbytky) školní jídelny jsou odváženy smluvní firmou.


9 Režim dne

9.1 Režim den pro výuku se řídí školním řádem.

9.2Pravidla pro přerušení mezi dopoledním a odpoledním vyučováním:

1)Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni s rozvrhem vyučování prostřednictvím třídního učitele a vědí tak, které dny má žák přerušení mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.

Zajistí: třídní učitelé do data stanoveného zástupci ředitelky.

2)V době přerušení mezi dopoledním a odpoledním vyučováním škola nenese odpovědnost za žáky, pokud opustí areál školy.

3)Nad žáky, kteří zůstanou v areálu školy, bude zajištěn dohled. Žáci se mohou pohybovat ve venkovní přírodní učebně a v okolí školní jídelny. V případě nepříznivého počasí jim budou od 13.35 do 14.05 přístupny dvě učebny v přízemí u šaten II. stupně.

4)O pohybu v areálu a v přízemí budovy II. stupně budou žáci poučeni.

Zajistí: třídní učitelé a zapíšou do TK v termínu dle pokynů zástupců ředitelky.

5)Rozpis dohledů v době přerušeného vyučování bude vyvěšen v suterénu II. stupně a v hale II. stupně.

Zajistí: zástupci ředitelky.

9.3 Rozsazení žáků v učebně se řídí zejména podle jejich tělesné výšky; dále se přihlíží kespeciálním vzdělávacím potřebám, případným zrakovým a sluchovým vadám a jinémuzdravotnímu znevýhodnění nebo postižení žáků. Při jinémnež obvyklém uspořádánílavic se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému zatížení svalovýchskupin. Pravidelným střídáním zasedacího pořádku řad nebo jiným způsobem se mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Žáci jsouvedeni ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statickézátěže určitých svalových skupin.

9.4. Žákpracuje na PC v jednom sledu maximálně 2 vyučovací hodiny


11.Jiné

Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné):

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých seřeší mimořádné situace. 1. Přílohy

Přílohou tohoto řádu jsou aktualizované podoby Řády všech učeben umístěné v místnostech školy.


 1. Závěrečná a zrušovací ustanovení

Tento Provozní řád rušívšechny předchozí provozní řád, který byl vydán 15. 8. 2018, revidován 8. 7. 2021 a jeho Dodatek č. 1 k provoznímu řádu školy ze dne 10.10 2022.

Tento Provozní řád byl projednán na provozní poradě s pedagogy a provozními zaměstnanci dne 17. 10. 202.


 1. Platnost a účinnost

Tento revidovaný provozní řád nabývá účinnosti dne 26. 10. 2022Dne 12.10.2022                                                                     Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

                                                                                                 ředitelka školy


[1] Počet žáků ke dni vydání této směrnice

[2] Učebna fyziky a chemie má svou laboratorní část

[3] Dle Vyhlášky č. 306/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko