Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Školní metodik prevence

Jana Terlová - 1. stupeň
terlova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 12,15 - 12,45

Ing. Jiří Soukup - 2. stupeň
soukup@zskomenskeho-kv.cz

Školní metodik prevence spolupracuje zejména s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky školy a s rodiči v těchto záležitostech:

* tvoří a dohlíží na realizaci minimálního preventivního programu

* sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

* realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

* monitoruje sociálně patologické jevy a jejich rizika

* poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům, kteří řeší sociálně patologický jev

* koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

* spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

* poskytuje informační a metodické materiály o patologických jevech

* spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence

VICE CHANCELLOR
VICE CHANCELLOR

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko