Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Projekty

Škola má vypracovaný svůj vlastní Strategický plán rozvoje školy, zná svou misi a má své vize. Tyto může veřejnost sledovat na hlavní webové stránce v heslech pod fotografiemi. Na základě Strategického plánu tvoří své roční akční plány, které určují činnost školy na aktuální školní rok.

Od června 2022 získala škola účast v projektu ERASMUS+, ze kterého jsou financovány zahraniční vzdělávací výjezdy pro učitele i žáky a některé formy zahraniční spolupráce.

Od roku 2023 je škola součástí skupiny školy zapojených do projektu PBIS – Pozitivní podpora chování, který umožňuje korigovat chování žáků ve škole i mimo ni ve spolupráci s rodiči takovým způsobem aby se zlepšovalo klima školy a bezpečí žáků v ní,

V průběhu roku 2023 se školy zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který veřejné školy podporuje v tom, aby všichni jejich žáci se učili s chutí a nasazením a měli dobré výsledky.  Projekt je spolufiancován z The Kellner Family Foundation.

Škola je součástí týmu Ekoškol a je oprávněna nést titul Ekoškola.

Od září 2022 využívá škola také Národní plán obnovy (NPO), jehož realizace je plánována do roku 2025. Z něj čerpá podporu na další pozice pedagogických a sociálních pracovníků, kteří podporují dobré klima a kulturu školy.

Od června 2023 se škola zapojila do projektu OP JAK – Šablony I. s dobou realizace do roku 2025. Tímto projektem jsme navázali na předchozí realizaci Šablon I. – III.

Škola spolupracuje  s projektem MAP Karlovarsko IV a Sokolovsko. Zástupci školy se účastní řídícího výboru projektu, a některých pracovních skupin (např. čtenářská gramotnost, rovné příležitosti). Od MAP Karlovarsko a Sokolovsko využívá projektem financované aktivity ve formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo aktivit pro žáky (pokud jsou aktuálně nabízeny).

Škola se zapojuje do rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT. Prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje pokračuje v projektu Ovoce a mléko do škol nebo v projektu Fond evropské pomoci nejchudším rodinám – Operační program potravinové a materiální pomoci – projekt „Obědy do škol“ v Karlovarském kraji.

Škola je nadále zapojena do Projektu Metoda rozšířené reality ve výuce na základních školách“ (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012214), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zde spolupracujeme s dalšími čtyřmi školami v projektu Základní školy Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace. ZŠ JAK získala v tomto projektu možnost odborného zaškolení pedagogů pro práci a vybavení dvou sad 3D brýlí pro školu.

Škola je zapojena do Národního plánu doučování, ze kterého čerpá finanční podporu pro doučování žáků, materiální prostředky na ICT vybavení školy.

Od června 2021 se škola stala součástí skupiny eTwinning(mezinárodní spolupráce škol).

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko