Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Přihláška ke stravování.

Zákonný zástupce

Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.

Údaje dítěte:

Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.
Vyplňte správně požadované údaje.

Přihláška ke stravování.

Obědy budou automaticky přihlášeny ode dne následujícího po dni přijetí platby. Lze sledovat na www.strava.cz . Výše uvedené údaje je nutné uvést a jsou vyžadované na základě §28, zk č. 561/2004 Sb. a z důvodu zajištění předmětu požadované služby. Z důvodu zajištění  požadované služby žádá poskytovatel následující další údaje, které jsou nepovinné, ale zajistí bezproblémovou komunikaci  a průběh požadované služby.

Zákonný zástupce žáka poskytuje uvedené osobní údaje s vědomím, že budou použity výhradně z důvodu zajištění požadované služby, škola zpracovává uvedené osobní údaje na základě uvedeného právního základu (§28, zk č. 561/2004 Sb), zbývající data jsou zpracovávané na základě souhlasu a to výhradně po dobu poskytování služby školního zařízení. Poskytnutý souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů, toto odvolání je potřebné provést písemnou formou u Správce osobních údajů, kterému byl souhlas udělen.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že zpracování osobních údajů probíhá v elektronické i  písemné formě, Správcem údajů je škola a zpracovatelem, poskytovatelem technologie je  společnost Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň,.(podrobné poučení je uvedeno na www.strava.cz), dále že je seznámen s právem o přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí uvedeného osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Zákonný zástupce byl rovněž poučen o tom, že pokud zjistí, nebo se bude domnívat, že Správce provádí zpracování svěřených osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, požadovat, aby Správce neprodleně odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce uvedených osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky GDPR.

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

Doplňující údaje a upozornění.

 Telefonicky přijímáme POUZE odhlášky obědů zaregistrovaných strávníků, kteří onemocněli, na den, kdy strávník (nebo jeho zákonný zástupce) zavolá. Telefon: 353 300 326 (telefon nechte déle zvonit) nebo 775 877 780.

Na odhlášky, přihlášky a další změny na VŠECHNY ostatní dny, strávník nebo (jeho zákonný zástupce) využije internetový portál www.strava.cz nebo infobox v hale školní jídelny.

SMS zprávou, voláním na mobilní číslo nebo e-mailem NENÍ MOŽNÉ strávníka přihlásit, odhlásit ani provést jakýkoli další úkon.

Při neuhrazení stravného do 10.dne v měsíci – po vyčerpání složené jistiny, je strávník okamžitě blokován dle platného provozního řádu, ke stravování bude opět přihlášen po připsání uhrazené částky na účet školní jídelny 35-0800455329/0800.

Doporučení:

Doporučujeme platbu inkasem, strhne se z vašeho účtu pouze skutečně projedená strava.

Celou školní docházku se nemusíte starat, zda má vaše dítě uhrazené obědy, případný přeplatek je po ukončení školního roku v měsíci červenci vždy vrácen na účet.

POZOR! ČTĚTE POZORNĚ! Týká se případného přeplatku.

V případě, že strávník ukončí školní docházku, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny na uvedený kontakt. Případný přeplatek na stravném bude vrácen na uvedený účet:

 

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami stravování, Řádem školní jídelny, který je vyvěšen v hale jídelny/na webových stránkách školy, že veškeré údaje uvedl správně a bere na vědomí informace ohledně zpracování osobních údajů.

Veškeré změny z Vaší strany je nutné včas hlásit vedoucí školní jídelny.

Renata Utíkalová – vedoucí školní jídelny

Telefon: 353 300 326, mobil: 775 877 780

e-mail: jídelna@zskomenskeho-kv.cz

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

Základní pokyny, týkající se provozu školní jídelny:   

 • Výdej obědů od 11,00 hod. do 14,00 hod.
 • nutno vyplnit přihlášku ke stravování (viz TISKOPISY na webových stránkách školy, sekce ŠKOLNÍ JÍDELNA)
 • zákonný zástupce složí jistinu ve výši 800,- Kč na účet 35-0800455329/0800, VS je číslo, které dostanete po zavedení strávníka do systému
 • k jistině je vždy potřeba uhradit stravné ve výši 500,- Kč, a to pravidelně do 7. dne v měsíci nejpozději nejlépe formou inkasa, kdy si za zkonzumované obědy sami platbu strhneme
 • jistina je vždy po ukončení školního roku vyúčtována a vrácena zpět na účet zákonnému zástupci
 • pokud děti chodí do školy, mají automaticky navolen oběd č. 1, změnit lze na www.strava.cz
 • odhlašování obědů v případě nepřítomnosti se provádí 48 hodin předem buď na www.strava.cz, nebo u vedoucí školní jídelny každý den nejpozději do 8,00 hodin

(formou SMS nebo telefonicky na čísle 775 877 780, 353 300 326)

 • oběd při nemoci strávníka lze odnést domů pouze první den nepřítomnosti v jídlonosiči
 • neodhlášené obědy propadají bez náhrady
 • nutno zakoupit čip (125 Kč), pokud žák zapomene doma, ohlásí vedoucí ŠJ, dostane jednorázovou kartičku, pokud jej ztratí, musí zakoupit nový čip, čipy jsou nevratné
 • žák může navštívit ŠJ až po zaplacení stravného (po připsání finanční částky na účet)
 • při neplacení stravného bude žák vyloučen
 • veškeré změny nutno hlásit včas
 • VEŠKERÉ INFORMACE NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY

 

Vedoucí školní jídelny pro Vás bude přítomna v kanceláři poslední týden v měsíci srpnu od pondělí do pátku v čase od 7,00 do 12,30 hodin (vyřízení stravného, zakoupení čipu)

Ceny obědů jsou rozděleny do tří věkových skupin podle data narození:

1.věková skupina 28,- Kč  

2.věková skupina 29,- Kč  

3.věková skupina 31,- Kč   

 

 

Renata Utíkalová, vedoucí školní jídelny ZŠ J. A. Komenského KV                                                                                                               

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko