Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Vice chancellor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaenim ad minim veniam

Vnitřní řád školní jídelny


Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
1
 C – 8.3 Vnitřní řád školní jídelny
Datum vydání 7. 11. 2022
Datum účinnosti 1. 12. 2022
Číslo jednací 2022/00/0940
Vydala Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková,
ředitelka školy
počet stran 7
počet příloh 1
počet stran přílohy 1
Podklady zpracovala Renata Utíkalová
vedoucí školní jídelny
spisový a skartační znak 1-4/V5

Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
2
Obsah
1. Předmět úpravy 3
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a žáků ve školní jídelně a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně 3
2.1 děti a žáci mají práva 3
2.2.děti a žáci mají povinnosti 3
2.3 pravidla vzájemných vztahů dětí a žáků se zaměstnanci školní jídelny 3
2.4 podmínky zacházení s majetkem školní jídelny 3
3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a žáků a pravidla vzájemných vztahů
zákonných zástupců dětí a žáků se zaměstnanci ve školní jídelně 4
3.1 zákonní zástupci dětí a žáků mají práva 4
3.2 zákonní zástupci dětí a žáků mají povinnosti 4
3.3 pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a dalších strávníků s pracovníky školy 4
4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 4
4.1 děti, žáci i ostatní zaměstnanci školního stravování se řídí těmito pravidly 4
5. Činnost, provoz a vnitřní režim školní jídelny 5
5.1 strava 5
5.2 výdejní doba obědů 5
5.3 úklid 5
5.4 placení stravného 5
5.5 doba prázdnin nebo ředitelské volno 5
5.6 odhlašování stravy 5
5.7 stravování zaměstnanců 6
5.8 čipy pro strávníky 6
5.9 stravování cizích strávníků 6
6. Reklamační řád stravy ze školní jídelny 6
7. Hygienická opatření 6
8. Závěrečná ustanovení 6
9. Přílohy 7
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
3
1) Předmět úpravy
Základní škola Jana Amose Komenského příspěvková organizace, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary vydává v
souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění tento Vnitřní řád školní jídelny („dále jen ŠJ).
2) Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a žáků ve školní jídelně
a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní jídelně
1. Děti a žáci mají práva:
a) na stravování ve školní jídelně v době školní docházky;
b) na odmítnutí jídla nebo jeho části;
c) být respektován (při volbě druhu a množství stravy);
d) na kulturní prostředí při stolování;
e) na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií;
f) na dostatek času na konzumaci stravy.
2. Děti a žáci mají povinnosti:
a) řídit se ustanovením vnitřního řádu školní jídelny;
b) při čekání na jídlo zachovávat pravidla slušného chování (respekt, bezpečí, spolupráci, odpovědnost) a
při jídle pravidla slušného stolování ( jíst na místě, příborem, odnést nádobí, zachovávat čistotu kolem
sebe, hovořit tak, aby nerušil ostatní, chodit pomalu). Na chování dětí a žáků ve školní jídelně dohlíží
určený dohled;
c) jídlo a nápoje se konzumovat u stolu zásadně v sedě. Všechno podávané jídlo je určené k přímé
spotřebě. Z jídelny lze vynášet pouze doplněk k obědu (jogurt, ovoce…)
d) vychovatelky ŠD konají dohledy u svého oddělení;
3. Pravidla vzájemných vztahů dětí a žáků se zaměstnanci školní jídelny:
a) pedagogický dohled v jídelně sleduje chování dětí a žáků po příchodu do jídelny, při stolování,
odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dbá na bezpečnost stravujících dětí a žáků. Dojde-li
k potřísnění podlahy, učiní potřebná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků
b) děti a žáci, kteří se během čekání na jídlo chovají nevhodně, budou pedagogickým dohledem nebo
personálem jídelny vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním;
c) jídlo je vydáno po kontrole čipu terminálem, (viz Vnitřní směrnice o prodeji čipů s účinností od 1. 9.
2022), bez čipu bude strávníkům jídlo vydáno pouze po odsouhlasení vedoucí ŠJ a vyzvednutí náhradní
stravenky
d) strava pro nemocné děti a žáky se vydává pouze první den nemoci a to v čase 10.45 – 11.15 hodin
pouze do jídlonosičů. Pokud přijdete později, bude Vám strava vydána pouze na talíře.
(Z hygienických důvodů není možné, aby kuchaři jídlonosiče plnily u výdeje stravy. Strávník si jídlo
sám přendá do jídlonosičů).
e) zaměstnanci školy jsou povinni konzumovat svůj oběd na pracovišti, pouze ve výjimečných případech
je možno odnést oběd v jídlonosiči, v takovém případě platí stejná pravidla jako pro nemocné žáky
4. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny
a) Všichni strávníci zacházejí s vybavením školní jídelny šetrně, ohleduplně a chrání ho před poškozením
b) Nepoškozují a nevynáší jídelní nádoby ani příbory bez vědomí zaměstnanců ŠJ z prostoru jídelny
c) Strávníci udržují své stravovací místo v čistotě
d) Při úmyslném poškození majetku školní jídelny dítětem nebo žákem, bude zákonný zástupce vyzván
k jednání o náhradě způsobené škod
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
4
3) Podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a žáků
a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí a žáků se zaměstnanci
ve školní jídelně
1. Zákonní zástupci dětí a žáků mají práva:
a) na informaci o průběhu stravování dítěte v MŠ;
b) za první den nemoci nebo nepřítomnosti odebrat stravu dítěte do jídlonosičů;
c) vyjadřovat se k záležitostem týkajících se stravování dítěte a žáka ve školní jídelně;
d) vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí ŠJ nebo ředitelky
školy.
2. Zákonní zástupci dětí a žáků mají povinnosti:
a) přihlásit strávníka ke stravování i ukončit stravování v kanceláři ŠJ Základní školy J.A. Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19;
b) vyplnit „Přihlášku ke stravování“; nesprávně nebo neúplně vyplněná přihláška ke stravování nebude
přijata;
c) informovat školní jídelnu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných
skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska;
d) uhradit náklady na školní stravování;
e) dodržovat termín odhlašování obědů - odhlásit nejlépe stravování dítěte den předem do 12:30 hodin,
nejpozději v den nepřítomnosti do 7.45;
3. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a dalších strávníků s pracovníky školy
a) po vyplnění přihlášky je strávník přihlášen ke stravování a zakoupí u vedoucí ŠJ čip v hodnotě 125,-Kč,
obdrží údaje k platbě, variabilní symbol a přístup (program VIS) k internetovým objednávkám;
b) na neplacení stravného je strávník automaticky upozorněn prostřednictvím programu VIS. Bez
úhrady není možné vydat stravu;
c) pokud není úhrada stravy provedena program VIS strávníka automaticky odhlásí;
d) v případě vyzvedávání obědů do jídlonosiče se vstupuje do prostorů školní jídelny ve vyhrazené době
(od 10,45 do 11,15 hod.)
4) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
1. Děti, žáci i ostatní účastníci školního stravování se řídí těmito pravidly:
a) děti a žáci jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních; chovaní se ve ŠJ tak, aby nezpůsobili sobě
nebo druhým žádnou újmu;
b) děti a žáci jsou povinny v zájmu bezpečnosti všech dbát pokynů pedagogických i ostatních pracovníků
školy;
c) do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují.
d) za bezpečnost odpovídá pedagogický dohled i další pracovníci školy;
e) každý pracovník školy, školní družiny i školní jídelny je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ,
ředitelce školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen na
polici ve spojovací chodbě nebo hlásí paní školnici);
f) v případě akutního ohrožení zdraví zajistí každý dospělý účastník stravování první pomoc;
g) dítě a žák hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému
pracovníku školy;
h) každý pracovník školy, který je informován o úrazu dítěte, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně
to oznámit zákonnému zástupci dítěte a vedení školy. Je povolán zákonný zástupce, aby zajistil případný
transport za ošetřením dítěte.
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
5
i) každý pedagogický pracovník důsledně řeší a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu
diskriminace, nepřátelství nebo násilí ve ŠJ;
j) dítě i žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství nebo násilí, má právo
na klidné stravování a na svobodu myšlení, projevu, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek. Své náboženství projevuje bezpečně vůči jiným a respektuje přitom
pravidla tohoto řádu u školního řádu.
k) žákům je přísně zakázáno pořizovat bez vědomí pracovníků školy ve školní jídelně audiovizuální
záznamy (prostřednictvím mobilu i jiným způsobem) a také nahrávat jiné žáky i jednotlivé zaměstnance
školy.
5) Činnost, provoz a vnitřní režim školní jídelny
1) Strava je podávaná ve školní jídelně je určena k přímé konzumaci
2) Výdejní doba obědů
a) Do jídlonosičů od 10.45 – 11.15 hodin u výdejního pultu pro cizí strávníky, pro nemocné děti, žáky
(pouze první den nemoci ) a zaměstnance
b) Pro přímou konzumaci od 11.40 do 13.55 hodin pro děti, žáky a pracovníky školy, v jídelně k tomu
určené.
c) 3. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci školy
k tomu určení.
3) Úklid během provozní doby zajišťují v prostoru jídelny pracovnice ŠJ, včetně stolů a podlah
 znečištěných jídlem.
4) Placení stravného:
a) Platba z bankovního účtu, souhlas k inkasu. Platba bude prováděna inkasním příkazem, vždy
nejpozději do 14.tého v měsíci.
b) Platba na účet 35-0800455329/0800, musí být provedena nejpozději do 10 dne každého měsíce.
Je nutné dodržet variabilní symbol, který je sdělen strávníkovi při registraci a je platný pro celou školní
docházku. Platby bez variabilního symbolu budou vráceny zpět na účet.
c) Na začátku každého školního roku je nutné zaplatit zálohu na stravné ve výši 800,- Kč do 31. 8.
příslušného roku
d) Vyúčtování stravy je zpravidla prováděno do 15. 7. příslušného roku.
e) Cena stravy je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování viz příloha č. 1
5) Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole,
nikoli však v případě, je-li žák dobrovolně přítomen ve škole nebo školní družině v době prázdnin nebo
ředitelského volna.
6) Odhlašování stravy:
a) Odhláška jednotlivce z obědů je možné přes internet na www.strava.cz, v kanceláři ŠJ osobně nebo na
telefonním čísle 775 877 780, možno i SMS nejpozději do 8,00 hodin stravovacího dne.
b) Hromadné odhlášky. Žáci a zaměstnanci jsou automaticky odhlášeni na všechny prázdniny stanovené
MŠMT. Dále jsou žáci odhlašování hromadně na akce školy, školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety,
soutěže, prostřednictvím pedagogů.
c) Odhláška v případě onemocnění. Podle ustanovení § 4, odts.9, vyhlášky č. 107/2015 Sb., o školním
stravování, v platném znění, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském
zařízení považuje za pobyt ve škole. Z výše uvedeného vyplývá, že právo odebrat oběd domů do
jídlonosiče mají žáci ZŠ pouze první den nepřítomnosti ve škole. Oběd si odeberou v zařízení, kde se
dítě stravuje v určený čas.
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
6
7) Stravování zaměstnanců:
a) Stravování zaměstnanců. V souladu s odt.1) § 236, zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, je
zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování. Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19 zabezpečuje stravování zaměstnancům ve školní jídelně.
b) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek z FKSP.
c) Strava za sníženou úhradu je poskytována pouze zaměstnancům, kteří odpracují alespoň tři hodiny na
pracovišti v den stravování.
d) Zaměstnancům nevzniká nárok na stravování v době omluvené nepřítomnosti v práci (PN, OČR, MD,
RD) zaměstnanec nemá nárok na oběd za sníženou úhradu, ani první den nepřítomnosti na pracovišti
(úhrada jako cizí strávník). Po dobu nepřítomnosti na pracovišti je povinen se odhlásit.
8) Čipy pro strávníky:
a) Bez čipu nebo náhradní stravenky nemůže být strávníkovi - zaměstnanci strava vydána. Po odevzdání
vyplněné přihlášky zakoupí strávník čip za 125,- Kč
b) V případě ztráty nebo poškození čipu je nutné neprodleně toto nahlásit v ŠJ a zakoupit nový čip za 125,-

c) Čipy se nevrací a jsou osobním majetkem strávníka
d) Čipy v ostatních stravovacích zařízeních se řídí jejich vlastními předpisy
9) Stravování cizích strávníků:
a) Je realizováno smluvně jako doplňková činnost školního stravování, za podmínek uvedených ve
zřizovací listině. Z tohoto důvodu je toto stravování možné jen v případě volné kapacity školní jídelny.
Pokud se v průběhu roku zvýší počet strávníků v hlavní činnosti, může dojít k ukončení stravování
cizích strávníků
b) Cizí strávníci si odnášejí oběd domů v jídlonosiči, denně od 10.45 – 11.15 hod. Cizí strávníci jsou
povinni pořídit si jídlonosič s dostatečným počtem vhodných nádob tak, aby bylo možné vydat všechny
součásti stravy
c) Pracovníci školní jídelny nejsou povinni nádoby dodatečně vymývat, dbejte, prosím, sami na jejich
čistotu, předejdeme tak případným nedorozuměním. Do znečištěných nádob Vám nebude strava vydána
6) Reklamační řád stravy ze školní jídelny
1) Strava se podávaná strávníkům v jídelně
2) Nedostatky v kvantitě stravy jsou oprávněny řešit kuchaři, kteří stravu vydávají. Na žádost strávníka mu
bude porce převážena a v případě nedostatku doplněna
3) Nedostatky v kvalitě stravy řeší vedoucí ŠJ, v případě, že ve stravě naleznou strávníci cizí předměty
bude jim celá porce plně nahrazena
7) Hygienická opatření
1) Všichni strávníci dodržují osobní hygienu a základní pravidla stolování
2) V prostoru stolů jídelny neodkládají žádné svrchní oděvy; k tomu je určena šatna školní jídelny a věšák
pro učitele.
3) Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění hygieny, pořádku, bezpečnosti i kázně dětí, žáků a
hygienických stravovacích návyků.
8) Závěrečná ustanovení
1) Tento vnitřní řád školní jídelny je vydán s účinností od 1. 12. 2022 a je závazný pro všechny strávníky.
2) Vnitřní řád školní jídelny, stanovuje pravidla, která jsou závazná pro pedagogické i nepedagogické
pracovníky a cizí strávníky, má informativní funkci pro děti a žáky i zákonné zástupce.
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
7
3) Porušení Vnitřního řádu může být podnětem k vyloučení strávníka ze stravování. Podněty řeší ředitelka
školy.
4) Prokazatelné seznámení dětí a žáků a jejich zákonných zástupců s tímto řádem provedou třídní učitelé a
zákonným zástupcům předají odkaz na místo jeho zveřejnění. Ostatní strávníci jsou s tímto řádem
seznámeni při přihlášení nebo uzavření smlouvy ke školnímu stravování.
9) Přílohy
Příloha č.1 obsahuje aktuální ceny stravy
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka školy
V Karlových Varech 7. 11. 2022
Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, příspěvková organizace
8
Příloha č. 1 VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY
Cena stravy je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění.
Strávníci jsou zařazováni ve školním roce do věkových skupin, ve kterém příslušného věku dosáhnou.
I. Věková skupina 7 - 10 let 28,- Kč
II. Věková skupina 11 - 14 let 29,- Kč
III. Věková skupina 15 – více let 31,- Kč
IV. Zaměstnanci a důchodci z řad bývalých zaměstnanců 33,- Kč
V. Cizí strávníci 80,- Kč
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
ředitelka školy
V Karlových Varech 7.11.2022

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko