Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Vice chancellor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaenim ad minim veniam

GDPR

 

Informace o zpracování osobních údajů při testování zaměstnanců a žáků naleznete ZDE.
 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob a Zk. 110/2019 Sb. o zpracováním osobních údajů. (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation , nebo „Obecné nařízení“).

1. Správce osobních údajů.
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary

sekretariat@zskomenskeho-kv.cz
353 300 321

qg6mmz4

(dále jen Správce)

Správce osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky Obecného nařízení a tímto Vás, v souladu s čl. 12 Obecného nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovány v jednotlivých agendách výhradně v souladu s platnými právními předpisy rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s příslušným právním základem. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím nástrojů výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

2.1. Právní základ zpracování osobních údajů.Správce zpracovává údaje (v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR) se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů a to zejména v případech:

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (zajištění ochrany a bezpečnosti)

2.2. Doba zpracování osobních údajů.
Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a archivovány v souladu se spisovým a skartačním řádem Správce. 

3. Práva subjektů údajů.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má v závislosti na konkrétním právním základu zpracování osobních údajů následující práva:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Žádost je možno přijmou  pouze v případě, že žadatel vyplní povinné identifikační údaje a identifikuje se občanským průkazem nebo jiným platným průkazem. Bez této identifikace nemůže být žádost přijata. Žádost může podat žadatel i prostřednictvím datové schránky.

Informace se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce, jako „orgán veřejné moci“, souladu s čl. 36 GDPR má zřízenou pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), na kterého se subjekt údajů může obracet v souvislosti s uplatňováním svých práv.

Kontaktní údaje:

Variko CZ, s.r.o.

Tel.: 377 549 158

Plzeň, Lesní 65, 312 00

e-mail: info@variko.cz

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko