Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Zápis do prvního a přípravného ročníku

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A PRO PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2024/2025

 

Ředitelka Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkovéorganizace, stanovuje následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí k plnění povinnosti školnídocházky a pro přijetí do přípravné třídy pro školní rok 2024/25 v případě, kdy počet přijatých žádostípřekročí stanovený maximální počet žáků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd Základní školy Jana Amose Komenského,Karlovy Vary je 80.

Minimální počet žáků přijímaných do přípravné třídy Základní školy Jana Amose Komenského,Karlovy Vary je 20, maximální je 30.

Do prvního ročníku základní školy a přípravného ročníku budou přijaty děti po splnění jednotlivýchkritérií v následujícím pořadí:

ČÍSLO KRITÉRIA

POPIS KRITÉRIA

POČET BODŮ

1.

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy

20

2.

Zájemci, jejichž starší sourozenec je již žákem školy (bez ohledu na spádovost)

5

3.

Zájemce, který ve školním roce 2023/24 navštěvuje přípravný ročník školy (bez ohleduna spádovost)

5

4.

Děti s místem fyzického bydliště (korespondenční adresa) ve školském obvoduškoly (trvalé bydliště mimo spádový obvodškoly)

4

5.

Děti s trvalým i korespondenčním pobytem mimo spádový obvod školy

3

6.

Pokud nebude naplněna kapacita tříd dle kritérií1 - 5, rozhodne počet získaných bodů. V případěrovnosti počtu bodů rozhodne los.

 

Kritéria jsou platná pro jednotný zápis na školní rok 2024/2025.

V Karlových Varech dne 4. 3. 2024

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

ředitelka školy

 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Bank. spojení: ČS a. s. K. Vary č. účtu: 800455329/0800

Tel. 353 300 321 nebo 725 735 301

IČO 70933782

Příspěvková organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložka 111

REZERVACE TERMÍNU SCHŮZKY

Informace k zápisu 2024-2025

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2024-2025

Žádost o odklad povinné školní docházky 2024-2025

Žádost přijetí do přípravného ročníku 2024-2025

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko