Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Výběrová řízení.

pracant

 Výzva více zájemcům k podání nabídky na výměnu podlahové krytiny

Zadavatel: Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

1) Název
Výměna podlahové krytiny učebna 1.C, chodba 1.P II.stupeň, kabinety Mt-Ze a Př“

2) Vymezení plnění na dodávku včetně stavebních prací

• Předmětem plnění je realizace díla s názvem „Výměna podlahové krytiny učebna 1.C, chodba 1.P II.stupeň, kabinety Mt-Ze a Př v rozsahu specifikovaném touto výzvou.
• Předpokládaná hodnota plnění: 246.000,- Kč včetně DPH
• Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s realizací díla, jejím komplexním vyzkoušením a předáním zadavateli.
• Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace - tato výzva

I. Stupeň, třída 1.C 7,3 x 9 m => 66m2
- Demontáž a likvidace stávající krytiny
- Penetrace, samonivelační stěrka, přebroušení
- Pokládka nové krytiny včetně svaření (Zátěžová třída EN 13329 34÷43 dokladovat)
- Montáž obvodových, přechodových lišt
- Záruka 5 let
Poznámka: Přesný rozměr je nižší, počítáno s rezervou na pokládku. Řešit pokládku pod vedením elektroinstalace u katedry a pod skříní. Vzor a barva krytiny stejně jako druh krycích lišt bude zadavatelem určen z nabídkového katalogu vítězného zhotovitele před podepsáním SOD.

II.Stupeň, chodba 1.patro 3,4 x 35m => 120m2
- Demontáž a likvidace stávající krytiny
- Penetrace, samonivelační stěrka, přebroušení
- Pokládka nové krytiny včetně svaření (Zátěžová třída EN 13329 34÷43)
- Montáž obvodových, přechodových lišt
- Záruka 5 let
Poznámka: Přesný rozměr je nižší, počítáno s rezervou na pokládku. Vzor a barva krytiny stejně jako druh krycích lišt bude zadavatelem určen z nabídkového katalogu vítězného zhotovitele před podepsáním SOD.


II.Stupeň, kabinet Mt-Ze 4,5 x 7,5m => 34m2
- Demontáž a likvidace stávající krytiny
- Penetrace, samonivelační stěrka, přebroušení
- Pokládka nové krytiny včetně svaření (Zátěžová třída EN 13329 34÷43)
- Montáž obvodových, přechodových lišt
- Záruka 5 let
Poznámka: Přesný rozměr je nižší, počítáno s rezervou na pokládku. Vzor a barva krytiny stejně jako druh krycích lišt bude zadavatelem určen z nabídkového katalogu vítězného zhotovitele před podepsáním SOD.


II.Stupeň, kabinet Př 4,5 x 7,5m => 34m2
- Demontáž a likvidace stávající krytiny
- Penetrace, samonivelační stěrka, přebroušení
- Pokládka nové krytiny včetně svaření (Zátěžová třída EN 13329 34÷43)
- Montáž obvodových, přechodových lišt
- Záruka 5 let
Poznámka: Přesný rozměr je nižší, počítáno s rezervou na pokládku. Vzor a barva krytiny stejně jako druh krycích lišt bude zadavatelem určen z nabídkového katalogu vítězného zhotovitele před podepsáním SOD.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě bude doložena uchazečem podrobnější specifikace použitého alternativního výrobku). Náhrada vždy podléhá odsouhlasení zadavatelem díla.


3) Doba a místo plnění
Termín realizace: od 1.3.2021 do 15.4.2021
Místo plnění:
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
Kollárova 19
36009 Karlovy Vary

4) Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena včetně DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH při splnění všech zadávacích podmínek s přihlédnutím k nabídnutému plnění nad rámec podmínek této výzvy.

5) Požadavky na splnění kvalifikace
Dodavatelé, kteří budou podávat cenovou nabídku, přiloží ke svojí nabídce neověřenou kopii živnostenského listu s předmětem podnikání

6) Požadavky na zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Nabídková cena bude zpracována podle všech informací uvedených v této výzvě. Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální po celou dobu výstavby. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
• Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (DPH vyčíslit podle předpisů platných v době podání nabídky) a celková cena díla včetně DPH.
• Náklady jednotlivých částí dodávky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadání této výzvy. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace - tato výzva a případné dodatečné informace předané zájemcům zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.


Nabídková cena díla bude kalkulována při respektování následujících podmínek:
1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zařízení staveniště si zajišťuje dodavatel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
3. Pro přejímací řízení zajistí dodavatel doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech.
4. Dodavatel je povinen do doby předání díla, na svoje náklady:
• vyklidit prostory, ve kterých se dílo provádělo a odstranit zařízení staveniště
• provést úklid všech prostor a případných pozemků dotčených prováděním díla
• uvést pozemky a případná zařízení, jejichž úpravy nejsou obsaženy v PD, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu.
• Pokud to rozsah díla vyžaduje, zajistí si dodavatel měření spotřeby elektrické energie a o tuto spotřebu sníží konečnou částku za dílo v předem dohodnuté ceně za kWh.
5. Nejpozději při přejímacím řízení předá dodavatel objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavebních prací.


7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do sekretariátu, nebo doporučeně poštou na adresu Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace; Kollárova 19; 36009 Karlovy Vary, nebo elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 1.3.2021 do 10:00 hodin. Vyhodnocení nabídek se uskuteční dne 1.3.2021 od 10:15 hodin v budově Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19.


8) Informační schůzka a prohlídka místa stavby
22.2.2021 ve 13:00 se bude konat prohlídka místa plnění. Další informace je možno žádat u zadavatele výzvy. Kontaktní osobou pro tuto výzvu je:
Bc. Jindřich Kaňa
tel.: 792 758 025
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


9) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je specifikována touto výzvou


10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Nabídka bude předložena v 1 výtisku, vytištěna nesmazatelnou formou. V případě podání nabídky elektronicky bude tato nabídka ve formátu PDF. Zadavatel si dovoluje požádat uchazeče, aby k nabídce přiložili návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis (popř. soupisy) stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v tištěné podobě. Uchazeč je při ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr povinen dodržet strukturu, množství a pořadí položek, tak jak je stanovil zadavatel v zadávacích podmínkách. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být editován a měněn. V případě, že uchazeč v rozporu se zadávacími podmínkami tento soupis upraví či doplní, či vypustí některé položky, bude takové jednání posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. Dodavatel ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část zakázky jiným osobám. V nabídce dodavatel popíše subdodavatelský systém a dále uvede identifikační údaje každého subdodavatele.
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:
• Obsah nabídky
• Prokázání splnění kvalifikace
• Cenová nabídka - přílohou tohoto oddílu nabídky budou oceněné soupisy prací.
• Termínová nabídka (celková doba plnění, zahájení a ukončení díla jako celku).
• Záruční lhůty a podmínky
• Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
• Subdodavatelé uchazeče
• Případné další přílohy a doplnění nabídky (nepovinné)

11) Další podmínky soutěže
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 2. této písemnosti.
• Dodavatel podáním svojí nabídky akceptuje podmínky výzvy a jejích příloh a zavazuje se provést dílo v rozsahu výzvy, jejích příloh, projektové dokumentace a všech dalších instrukcí předaných zadavatelem dodavateli v průběhu zadávacího řízení.


12) Upozornění pro zhotovitele (dodavatele)
Objednatel bude hradit zhotoviteli pouze práce a dodávky, které budou v souladu s informacemi, které mu předal v průběhu zadávacího řízení a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Případné nejasnosti, rozpory ve výzvě bude zhotovitel řešit formou dotazů na zadavatele v průběhu zadávacího řízení (do doby podání svojí nabídky).


13) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zadávací podmínky změnit v průběhu doby pro podání nabídek s tím, že lhůta pro podání nabídek bude dle závažnosti změny zadávacích podmínek přiměřeně prodloužena
• zadávací řízení zrušit bez udání důvodu
• nevracet uchazečům podané nabídky
• neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení
• změnit termín plnění a rozsah plnění v závislosti na potřebách provozu školy

 

 

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.