Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Informace o ochraně osobních údajů

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace, se sídlem v Karlových Varech, Kollárova 19, zpracovává od 25.5.2018 osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Naše organizace jmenovala za tímto účelem pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Ing. Hana Nídlová

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. +420 604 684 395

adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme:

Osobní údaje, které o Vás a Vašich dětech v přijímacím řízení zpracováváme, zahrnují:

jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, datum narození, státní občanství, předchozí působiště nově přijatého dítěte / žáka / studenta, druh a resortní identifikátor školy, v níž se dítě / žák / student vzdělával před přijetím do organizace, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště zákonného zástupce, telefonní číslo zákonného zástupce, e-mailová adresa zákonného zástupce, kód specifické potřeby učení, informace o individuálním studijním plánu, pedagogická podpora, fotografie, audio a videozáznam, informace o zvláštním stravovacím režimu, číslo bankovního účtu, zdravotní omezení s ohledem na typ vykonávané mimoškolní činnosti, alergie, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce oprávněného dítě / žáka / studenta vyzvedávat, případně jiné osoby s tímto oprávněním.

Tyto údaje jsou nutné v souvislosti s vzděláváním Vašeho dítěte v této základní škole, s jeho stravováním, pobytu ve školní družině a účastí na mimoškolních a zájmových akcích.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo vznikají v průběhu vzdělávání Vašeho dítěte v této základní škole.

Jak Vaše osobní údaje využíváme:

Vaše osobní údaje využíváme zejména: pro vedení povinné dokumentace školy; pro vedení účetnictví; pro prezentaci školy.

Vaše osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování nebo zákonná povinnosti uchovávání dokladů (školský zákon, zákon o archivnictví, zákon o účetnictví).

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů:

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

<-  je to nezbytné pro účely vzdělávání (školský zákon),

<-   je to oprávněný zájem školy (prezentace školy),

<-  nebo je zracováváme je na základě Vašeho aktuálního souhlasu.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

<-  orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení,

<-  odboru školství a OSPOD MMKV; spádové škole v případě, že je přijat žák z jiného školského obvodu,

<-  poskytovateli, který nám poskytuje služby související se školní matrikou a s programem pro stravování.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany základní školy;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;

právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů;

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu základní školy pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č.: 353 300 321, elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na výše uvedené adrese školy.

Vedení školy a náš GDPR poveřenec.

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.